Huishoudelijk reglement

Dit is het huishoudelijk reglement van Rijvereniging en Ponyclub de Benschopper Ruiters, gevestigd te Benschop. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS).

Doel
Het doel van de vereniging is:

 • het (doen) beoefenen van de paarden- en ponysport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de draf- en rensport;
 • het bevorderen van de belangen van de leden.

Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap
Nieuwe leden melden zich schriftelijk aan bij de secretaris. Leden onder de 18 jaar hebben toestemming van de ouders/verzorgers nodig om lid te kunnen worden.Alle leden, met uitzondering van niet-rijdende leden, worden automatisch lid van de KNHS. De secretaris meldt nieuwe leden aan bij de KNHS. Het bestuur besluit of een nieuw lid toegelaten wordt. Als het nieuwe lid door het bestuur niet toegelaten wordt, kan de algemene ledenvergadering op verzoek van de betrokkene alsnog tot toelating besluiten.Toelating tot de vereniging is alleen mogelijk na toestemming van de bond, dit om te voorkomen dat personen die nog een rekening open hebben staan bij de KNHS dan wel personen die bijvoorbeeld te voet zijn gesteld door de tuchtraad van de KNHS, weer tot zulke activiteiten kunnen worden toegelaten.Een nieuw lid heeft recht op een proefperiode van een maand.

Categorieën leden
De vereniging kent de volgende categorieën leden:

Rijdende leden:

 • mogen deelnemen aan de clublessen;
 • mogen, als er geen les is (met uitzondering van privélessen), gebruik maken van de verenigingsaccomodatie
 • mogen deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde evenementen;
 • mogen deelnemen aan officiële (KNHS-)wedstrijden;

Niet-rijdende leden:

 • mogen geen gebruik maken van de verenigingsaccomodatie;
 • mogen deelnemen aan activiteiten zoals de bosrit, strandrit, feestavonden en Sinterklaas. Aan andere activiteiten kunnen zij enkel deelnemen na uitnodiging van of na overleg met het bestuur;
 • hebben geen stemrecht tijdens de algemene ledenvegadering, behave als hun eigen belangen in het geding zijn of als zij tevens KNHS-lid zijn;

Ereleden:

 • zijn personen die tot het erelidmaatschap zijn benoemd, dit op voordracht van het bestuur.

Contributie
De hoogte van de contributie wordt door de algemene vergadering vastgesteld en dient per jaar te worden betaald. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. De contributie dient binnen de gestelde termijn betaald te zijn, anders kan het lid uitgesloten worden van deelname aan verenigingsactiviteiten.Jeugdleden (tot en met 18 jaar) betalen een gereduceerd tarief, ook als zij bij de KNHS ingeschreven staan als lid van de rijvereniging.Bestuursleden zijn geen contributie aan de vereniging verschuldigd, wel betalen zij zelf het lidmaatschap van de KNHS.
In overleg met de penningmeester kan er ook in termijnen betaald worden.Leden die na 1 juli lid geworden zijn, betalen de helft van de jaarlijkse contributie over de resterende maanden van het eerste jaar. Ereleden hoeven geen contributie te betalen. De contributie omvat het gebruik van de manege (inclusief verlichting) en het clubblad Hoefgekletter. Het lidmaatschap van de KNHS, het abonnement op Paard & Sport (maandelijkse uitgave van de KNHS), startkaarten en startcoupons, lessen, ponykamp, wedstrijden en evenementen komen apart voor rekening van het lid.

Beëidiging van het lidmaatschap
Leden die hun verenigingslidmaatschap willen beëindigen, moeten zich voor 15 november schriftelijk afmelden bij de secretaris. Tot beëindiging van het lidmaatschap kan alleen overgegaan worden als aan alle financiële verplichtingen is voldaan. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het jaar, wordt er geen restitutie van de contributie verleend.

Algemene verplichtingen van de leden
Leden verplichten zich om zich ten alle tijden behoorlijk te gedragen en zo nodig bij te dragen aan en mee te helpen bij het handhaven van de orde. Leden houden zich aan de door de KNHS opgestelde Gedragscode. Rijdende leden worden geacht per jaar enkele werkzaamheden voor de vereniging uit te voeren. Hierbij kan gedacht worden aan onderhoud van de manege, parcoursbouwen voor wedstrijden, enz. Wanneer een lid verhinderd of niet in staat is om de taak waarvoor hij opgeroepen is uit te voeren, dient hij dit te melden aan het bestuurslid dat hem opgeroepen heeft.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit minstens drie leden, die gekozen worden door de algemene vergadering voor een periode van drie jaar. Minstens de helft van de bestuursleden moet meerderjarig zijn (18 jaar of ouder). Minderjarige leden kunnen niet benoemd worden tot de functie van voorzitter, secretaris of penningmeester. De voorzitter wordt door de algemene vergadering als zodanig gekozen, de overige functies worden door het bestuur onderling verdeeld. Jaarlijks treedt eenderde van het bestuur af. Aftredende bestuursleden kunnen zich weer herkiesbaar stellen als zij dit zelf willen.

Bestuurstaken
Het besturen van de vereniging en het beheren van de kas vormen de hoofdtaken van het bestuur. Ook zorgt het bestuur ervoor dat de besluiten die genomen zijn tijdens een algemene ledenvergadering uitgevoerd worden.

Voorzitter
De voorzitter heeft de leiding van de algemene vergadering en van de bestuursvergadering. Hij zorgt ervoor dat de reglementen nageleefd worden, hij roept de bestuursvergaderingen bijeen en tekent de notulen en andere stukken waarop zijn handtekening vereist is.

Secretaris
De secretaris notuleert bij vergaderingen, houdt de ledenlijst bij, verzorgt de uitnodigingen voor bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering en beheert het archief. De notulen van een vergadering worden tijdens een volgende, soortgelijke vergadering voorgelezen en na goedkeuring van de (bestuurs)leden door de voorzitter ondertekend.

Penningmeester
De penningmeester is belast met de inkomsten en uitgaven van de vereniging. De penningmeester moet voor de algemene ledenvergadering aan het bestuur een overzicht voorleggen van inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar.

Algemene vergadering
Minstens twee keer per jaar vindt er een algemene vergadering plaats. Tijdens deze algemene vergaderingen vindt de verkiezing van het bestuur plaats, brengt het bestuur verslag uit over de toestand van de vereniging en doet verantwoording van haar financieel beleid. Indien het bestuur het nodig acht of na schriftelijke aanvraag van minstens eentiende van het aantal stemgerechtigde leden kunnen er ook andere algemene vergaderingen gehouden worden. Oproep tot het bijwonen van de algemene vergadering gebeurt schriftelijk en minstens drie weken van tevoren.Het bestuur mag na instemming van de algemene ledenvergadering vergaderpunten, die volgens de statuten tijdens de voorjaarsvergadering behandeld dienen te worden, doorschuiven naar de najaarsvergadering en andersom.

Besluitvoering en stemming
Besluiten worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alleen leden van 18 jaar en ouder hebben stemrecht. Het stemrecht van leden tot 18 jaar kan ter vergadering door een ouder of voogd worden uitgeoefend. Geschorste leden kunnen geen gebruik maken van hun stemrecht. Ieder stemgerechtigd lid kan één ander (stemgerechtigd) lid schriftelijk een volmacht verlenen om namens hem in een vergadering zijn stem uit te brengen. Indien de stemming over personen gaat, geschiedt de stemming schriftelijk. In dat geval geldt dan blanco stemmen en onduidelijke stembriefjes niet meegeteld mogen worden.

Clublessen
Voor kinderen jonger dan 14 jaar is een les op woensdagmiddag. Deze les wordt bekostigd door de vereniging.Voor de overige lessen kan men zich per vooraf vastgestelde termijn inschrijven. De kosten van de lessen worden grotendeels gedragen door de deelnemers. De lessen worden per termijn afgerekend en dus niet per gereden les. Leden dienen minimaal twee uur voor aanvang van de les af te melden bij de door het bestuur aangewezen verantwoordelijke als zij verhinderd zijn. Een lid dat verzuimt om af te melden, kan de week erna toegang tot de les geweigerd worden.In geval van slecht weer of speciale omstandigheden kan de door het bestuur aangewezen verantwoordelijke besluiten een les niet door te laten gaan.

Cap en veiligheidshelm
Tijdens de lessen en verenigingsevenementen is het dragen van een cap verplicht. Indien een lid geen cap draagt, ligt de verantwoordelijkheid bij hem/haar zelf.

Wedstrijden
Leden kunnen na overleg met het bestuur een startkaart aanvragen om deel te nemen aan offciële wedstrijden. De startkaart wordt door de secretaris bij de KNHS aangevraagd. Tijdens offciële en onderlinge wedstrijden is het dragen van het clubtenue verplicht.

Richtlijnen voor ponyruiters:

 • rode trui met clubembleem of rijjas
 • witte (of beige of lichtgele) rijbroek
 • bijpassende witte (of beige of lichtgele) plastron of stropdas
 • handschoenen
 • laarzen of chaps in combinatie met jodphurs
 • cap
 • wit schabrak met emblemen

Richtlijnen voor paardruiters:

 • rijjas
 • witte (of beige of lichtgele) rijbroek
 • bijpassende witte (of beige of lichtgele) plastron of stropdas
 • handschoenen
 • rijlaarzen
 • cap, hoge hoed of bolhoed

In alle gevallen is het wedstrijdreglement van de KNHS doorslaggevend.

Wijzigingen startkaarten, lidmaatschap KNHS en abonnement Paard & Sport
Aanvragen en opzeggingen van startkaarten en wijzigingen wat betreft het KNHS-lidmaatschap en het abonnement op Paard & Sport dienen voor 15 november doorgegeven te worden aan de secretaris.

Vaccinatie
Alle paarden en pony’s die deelnemen aan verenigingslessen en -activiteiten dienen jaarlijks ingeënt te worden volgens het Reglement Identificatie & Registratie van de KNHS. Dit reglement geldt bovendien voor alle paarden en pony’s die deelnemen aan officiële (KNHS-)wedstrijden.

Dit huishoudelijk reglement is ingegaan op 26 februari 2010. Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement kunnen alleen doorgevoerd worden na goedkeuring van de ledenvergadering.